Home
financieleman-logo-apple

ALGEMENE VOORWAARDEN BEGELEIDING JOUW FINANCIELE MAN
OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN,KREDIETEN, BELEGGEN, BANK)SPAREN EN PENSIOENEN ALGEMEEN.

Hier tref je de algemene voorwaarden van Jouw Financiële Man. Jouw financieel adviseur Remco van der Weide, helpt je graag met je financiële vragen. Neem contact op via 06-490 80 215 of zend een mail als je vragen hebt over de algemene voorwaarden.

ALGEMEEN
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door JOUW FINANCIELE MAN, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratie- of feebasis begeleiding wordt gegeven ten behoeve van de opdrachtgever, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2
Waar in deze algemene voorwaarden over “opdrachtgever” wordt gesproken , moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer verrichte begeleiding bij financiële vraagstukken.
1.3
Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.
1.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

2. OVEREENKOMST
2.1
Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden JOUW FINANCIELE MAN slechts na diens schriftelijke bevestiging.
2.2
Jouw Financiële Man behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.3
Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

3. UITVOERING
3.1
JOUW FINANCIELE MAN zal de opdracht met zorg uitvoeren.
3.2
Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan JOUW FINANCIELE MAN de begeleiding die tot een volgende fase behoort uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.3
Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.
3.4
De dienstverlening van JOUW FINANCIELE MAN bestaat uit het begeleiden van de opdrachtgever bij financiële vraagstukken. JOUW FINANCIELE MAN adviseert de opdrachtgever niet over specifieke financiële diensten van maatschappijen en bemiddelt ook niet in deze financiële diensten.

4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING
4.1
Alle door JOUW FINANCIELE MAN genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal JOUW FINANCIELE MAN opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
4.2
Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
5.1
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER
6.1
Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
6.2
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van JOUW FINANCIELE MAN staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van JOUW FINANCIELE MAN bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. WIJZIGINGEN EN MEERWERK
7.1
JOUW FINANCIELE MAN zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.
7.2
Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal JOUW FINANCIELE MAN opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

8. HONORARIUM EN BETALING
8.1
Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.
8.2
Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft JOUW FINANCIELE MAN het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.
8.3
Het honorarium bij begeleiding is exclusief omzetbelasting (BTW).
8.4
Het gebruiksrecht van de computerprogrammatuur die aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, wordt verleend tegen het in de Dienstenwijzer genoemde jaarlijks vooraf te betalen bedrag. Het vermelde bedrag is exclusief BTW, verzend-, vervoer- montage, installatie, implementatie en andere bijkomende kosten en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Jouw FINANCIELE MAN is gerechtigd het bedrag jaarlijks aan te passen met een maximum van 3% boven de inflatie prijsindex, behoudens indien er sprake is van substantiële aanpassingen met betrekking tot de functionaliteiten van de programmatuur en of diensten van Jouw Financiële Man.
8.5
Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalings condities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen dertig dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.6
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium.
Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.
8.7
JOUW FINANCIELE MAN zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.
8.8
Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan JOUW FINANCIELE MAN ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan JOUW FINANCIELE MAN de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
9.1
JOUW FINANCIELE MAN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor JOUW FINANCIELE MAN redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van JOUW FINANCIELE MAN ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.
9.2
JOUW FINANCIELE MAN is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die begeleiding die reeds heeft plaatsgevonden voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.
9.3
Bij de begeleiding van klanten wordt gebruik gemaakt van computerprogrammatuur. De resultaten/berekeningen en/ of rapportages kunnen fouten bevatten. Tevens is het mogelijk dat resultaten/berekeningen en/of rapportages die zijn gebaseerd zijn op algemeen geldende aannames in een individueel geval incorrect zijn.

10. INSCHAKELING DERDEN
10.1
Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, door de ingeschakelde derde aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt. JOUW FINANCIELE MAN is niet aansprakelijk voor de geleden directe en indirecte schade bij de opdrachtgever als dit het gevolg is van toerekenbare tekortkoming van de ingeschakelde derde.

11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1
Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van JOUW FINANCIELE MAN voor alle door opdrachtgever geleden directe schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen: € 20.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 10 maal het totaal bedongen honorarium voor de door JOUW FINANCIELE MAN verrichte diensten. Op elkaar voortbouwende begeleidingstrajecten worden geacht één traject te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende trajecten het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.
11.2
Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is JOUW FINANCIELE MAN in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij sprake is van een termijnoverschrijding. JOUW FINANCIELE MAN staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen welke door opdrachtnemer worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt noch voor door JOUW FINANCIELE MAN niet schriftelijk gegeven inlichtingen. JOUW FINANCIELE MAN is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
11.3
Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
11.4
Opdrachtgever zal JOUW FINANCIELE MAN vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van JOUW FINANCIELE MAN of door JOUW FINANCIELE MAN ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
11.5
Aansprakelijkheid van JOUW FINANCIELE MAN voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en aanspraken van derden is uitgesloten.
11.6
Buiten de in artikel 11.1en 11.2 genoemde gevallen rust op JOUW FINANCIELE MAN geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in 11.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van JOUW FINANCIELE MAN.

12. VERVAL VAN RECHT
12.1
Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de start van het traject vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens JOUW FINANCIELE MAN terzake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van JOUW FINANCIELE  MAN bij de uitvoering van de overeenkomst.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
13.1
Alle overeenkomsten tussen JOUW FINANCIELE MAN en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.
13.2
Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van JOUW FINANCIELEMAN, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

14. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
14.1
Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.

Versie: 04012017